MEDİAMARKT – STARTUP CHALLENGE KATILIM ŞARTLARI

MediaMarkt Turkey Ticaret Limited Şirketi ( “MediaMarkt” ) tarafından yürütülmekte olan bir proje olan “MediaMarkt Retail Hub  – Startup Challenge”’a tarafınızca ( “Proje” )  katılım sağlanabilmesi bu “Katılım Koşulllarının  ( “Koşullar” ) okunarak onaylanması gerekmektedir.

Proje kapsamına MediaMarkt tarafından Proje ile ilintili olarak kurulabilecek tüm web siteler, aplikasyon destekleri ve ilgili olabilecek tüm mecralar dahildir.

Koşulları kabul ederek katılım sağlanabilecek olan Projeye dair burada yazan tüm hususlar ile daha sonra MediaMarkt tarafından Projeye dair yapılabilecek olan tüm duyuru ve değişiklikler Projeye olacak katılımınızın ayrılmaz bir parçası olup ilgili içerikler MediaMarkt tarafından her zaman güncellenebilir veya değiştirilebilir.

Koşulları herhangi bir zaman itibariyle kabul etmediğinizi beyan ettiğini takdirde Proje ile ilişiğinizin kesilebileceğini hatırlatmak isteriz.

Katılımcı Hesapları ve Profiller

Tarafınızca Koşulları’ın kabul edilmesi ve de ilgili web sitesi veya aplikasyon üzerinden talep edilen tüm bilgilerin sağlanması ile “Katılımcı” sıfatına hak kazanılmış olunacaktır.

Katılımcı sıfatı kazanılması için talep edilen bilgilerin tamamı ile gerçeğe uygun, doğru ve güncel olmasına dair sorumuluk şahsınıza aittir. Verilen bilgilerin herhangi bir şekilde veya herhangi bir sebepten ötürü gerçeğe aykırı, yanlış veya eksik olduğunun tespit edilmesi halinde Katılımcı sıfatınız sona erecek olup, Projeye dair herhangi bir sürece dahil olmanız mümkün olmayacaktır. Bu gibi bir durumda Projeye yapılabilecek olan yeni Katılım başvurularınız da değerlendirmeye alınamayacaktır.

Koşulları kabul etmenizden sonra tarafınıza iletilebilecek olan tüm şifre vb. nitelikteki unsurların başkaları tarafından  veya herhangi bir şekilde yetkisiz olarak kullanılmasının engellenmesine dair tüm sorumluluk tarafınıza ait olacaktır. Tarafınıza iletebilecek şifre vb. unsurlar kullanılarak yapılabilecek tüm işlemler ve verilebilecek tüm beyanlara dair tüm sorumluluğun da tarafınıza atfedileceğini bildirmek isteriz. Bu bağlamda ilgili unsurların iradeniz dışında ifşa olması halinde MediaMarkt’a veya Proje ekibi yetkililerine en kısa sürede bilgi vermeniz sorumluluğunuzun sınırlanabilmesi açısından büyük önem arz edecektir.

Diğer Web Siteleri ve 3. Kişiler ile Bağlantılar

Proje süreci kapsamında 3. Kişilere ait web siteleri, aplikasyon veya uygulamalara yönlendirme yapılması muhtemeldir.

Bu bağlamda MediaMarkt ilgili web siteleri, aplikasyon veya uygulamaların teknik yapıları veya içeriklerine dair herhangi bir sorumluluk kabul etmemekte olduğunu, bu gibi 3. Kişilere ait unsurların kullanımı ile bağlantılı olarak tarafınızca uğranabilecek zararlara dair herhangi bir tazmin yükümlülüğü olmadığını beyan etmekte olup bu Koşulların kabul edilmesi ile ilgili tüm muhtemel unsurlar/zararlar bakımından MediaMarkt’ı geri dönülemez olarak ibra ettiğinizi beyan ve taahhüt edersiniz.

Proje boyunca karşınıza çıkabilecek bu gibi durumlarda 3. Kişilere ait mecralarda yer alan tüm kullanım koşullarını okuyarak gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

Fikri Mülkiyet Hakları, Reklam Uygulamaları ve Basın Duyuruları

Koşulları kabul ederek katılım sağladığınız Proje dahilinde sunabileceğiniz tüm fikir, tasarım, faydalı model vb. nitelikteki tüm fikri mülkiyet içerebilecek olgunun sahipliği tarafınıza ait olacak olup bunların herhangi bir şekilde haksız veya hukuka aykırı olarak elde edilmiş olmasına veya izinsiz taklit edilmesi vb. nitelikteki haklı olmayan iktisaplarına dair tüm hukuki ve cezai sorumluluk tarafınıza aittir. Bu gibi bir durumun herhangi bir aşamada tespit edilmesi halinde MediaMarkt tespitlere dair hukuki aksiyon alma ve var ise doğmuş olabilecek tüm zararlarını talep ve tahsil etme haklarını saklı tutar.

Koşullarıı kabul ederek Proje süresince ortaya çıkabilecek olan tüm faaliyet içeriklerinin ( toplantı videoları, sunumlar, konferanslar vb. içerikler ) ve bu kapsamda şahsınıza veya sunumlarınıza ait tüm unsurların ( görüntü, ses kaydı, fotoğraf, çizim, sunum vb. tüm unsurlar ) MediaMarkt tarafından Proje ile  bağlantılı olan veya olmayan MediaMarkt’a ait tüm mecralarda süre, sayı, coğrafi lokasyon, dil, kurgulama vb. herhangi bir sınırlama olmadan MediaMarkt’ın iş ortakları ile paylaşımı da dahil olmak üzere ücretsiz olarak kullanılmasına onay vermiş sayılırsınız. Aynı şekilde ilgili unsurlar herhangi bir ek onayınız aranmadan MediaMarkt tarafından uygun görülen mecralarda reklam faaliyetlerinde de kullanılabilecektir. Bu kullanımlar için MediaMarkt tarafından herhangi bir ücret, telif hakkı vb. nitelikte herhangi bir ödeme yapılmayacağı tarafınızca geri dönülemez olarak Koşulların kabul edilmesi kapsamında onaylanmıştır.

MediaMarkt’a ait marka, logo, çizim, görseller, ses öbekleri, fontlar vb. nitelikteki fikri mülkiyet içeren tüm unsurlar ile işbu Koşullar metninin kullanım hakları sadece MediaMarkt’a ait olup Katılımcı veya 3. Kişiler tarafından bunların MediaMarkt’ın yazılı ön izni olmadan herhangi bir mecrada veya formatta kullanılması mümkün değildir. Aksi kullanım halinde MediaMarkt tüm cezai ve hukuki talep ve yaptırım haklarını kullanabilecektir.

MediaMarkt Proje ile bağlantılı olan ve yukarıda da bahsi geçen unsurlar bakımından basın kuruluşlarına demeç vermeye ve beyanda bulunmaya yetkili olup Katılımcılar tarafından Proje hakkında MediaMarkt’ın yazılı ön izni olmadan beyan verilmesi veya açıklama yapılması mümkün değildir.

Fesih ve Sona Erme

MediaMarkt Projeye dair tüm uygulamaları dilediği zaman önceden bilgi verme veya sebep gösterme yükümlülüğü olmadan sona erdirme, durdurma veya askıya alma hakkı saklıdır. Aynı haklar Katılımcı tarafından oluşturulan hesaplar için de geçerlidir.

Koşullar Proje devam ettiği sürece yürürlükte kalacak olup nitelikleri gereği Projenin sona ermesinde sonra da kullanımı olabilecek olan haklar ( fikri mülkiyet ile bağlantılı reklam uygulamaları, kanuni sorumluluğa dair unsurlar vb. haklar ) MediaMarkt tarafından süresiz olarak kullanılabilecektir.

Fesih veya sona erme halinde MediaMarkt tarafından tarafınıza iletilmiş olan tüm bilgi, belge ve ilgili unsurlar fesih veya sona erme tarihini takip eden en geç 3 iş günü içerisinde tarafınızca MediaMarkt’a iade edilmelidir. MediaMark Proje kapsamında Katılımcılar tarafından kendisine iletilmiş olan tüm bilgi, belge ve ilgili unsurları süresiz olarak uhdesinde tutabilir.

Proje’nin Kazanım Taahhüdü İçermemesi

MediaMarkt Proje katılımı ile bağlantılı olarak herhangi bir maddi kazanım taahhüdü vermemiş olup Projeye katılım ile bağlantılı olarak tarafınızca herhangi bir bedel, ücret ve/veya tazminat talep edilmesi mümkün değildir. Bahsi geçen şekilde taahhütler içerebilecek Proje ile bağlantılı uygulamaları olması halinde bunların içerik ve şartları MediaMarkt tarafından duyurulacak olup Katılımcı tarafından bu uygulamalara dair ayrıca iletilecek olan katılım koşul ve şartları kabul edilmesi gerekecektir.

Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme

Koşulların uygulanması ve yorumlanması bakımından Türk Hukuku uygulanacak olup yargı yeri İstanbul Merkez ( Çağlayan ) Mahkemeleri olarak tespit edilmiştir.

Gizlilik

Proje ile ilgili olarak MediaMarkt tarafından Katılımcı’ya verilmiş olabilecek tüm bilgiler gizli olarak addedilecek olup Proje devam ettiği sürece ve her halde fesih veya sona ermeyi takip eden 3 yıl süre için gizli tutulacaktır.

Bölünebilirlik

MediaMarkt ve Katılımcı arasında Projeye dair kabul edilen tek Koşullar burada bahsedilenler olup aksi Taraflarca yazılı olarak tespit edilmedikçe başka hüküm veya koşulun varlığı ileri sürülemez. Koşulların herhangi bir kısım veya unsurunun mevzuata aykırı addedilmesi halinde sadece ilgili kısım veya unsurun yürürlüğü sona erecek olup ilgili unsura tekabül eden başkaca bir koşul MediaMarkt tarafından tesis edilecektir. Bu gibi bir durumda dahi Koşulların mevzuata aykırı addedilmeyen kısım ve unsurların yürürlükte kalmaya devam edecektir.

İletişim

Proje ile ilgili olarak tüm sorularınız için iletişim sayfasındaki bilgiler üzerinden bize ulaşabilirsiniz.

Koşulları kabul ederek şahsınız tarafından verilen iletişim adreslerine MediaMarkt tarafından Proje kapsamında ileti gönderilmesine izin vermiş olduğunuzu hatırlatmak isteriz. Niteliği gereği Projenin ifası için taraflar arasında iletişim kurulması zorunlu olup ilgili iletişimin herhangi bir şekilde reddedilmesi halinde MediaMarkt Proje ile ilişiğinizi kesme hakkına sahiptir.